Подання доповіді

Вимоги до матеріалів конференції

Доповідь на РНПІК ВНТУ подається в форматі  pdf, написана українською або англійською мовою. Для підготовки статті необхідно використовувати шрифт Times New Roman розміром 11 pt. та одинарнй міжрядковий інтервал.

Формат сторінок А4. Поля: 2 см зліва, 2 см справа, 2 см зверху і  3 см знизу. Сторінки рукопису не нумеруються.

 Для підготовки доповіді можна застосовувати текстовий редактор Microsoft Office Word.

У доповіді слід застосовувати Міжнародну систему одиниць (CI).

Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full – 11 pt; subscript – 8 pt; sub-subscript/superscript – 6 pt, symbol – 12 pt).

Рисунки подаються включеними у текст доповіді після першого посилання на них. Розміщуються на відстані 12 pt від тексту, назва рисунка – на відстані 6 pt під рисунком (по центру без відступу першого рядка, 9  pt).

Кожна таблиця повинна мати заголовок та нумерацію. Назва таблиці (11 pt ) має відступ першого рядка 0,5 см, розташовується на відстані 6 pt від основного тексту та на відстані 6 pt від самої таблиці; шрифт внутрішнього тексту таблиці 8–9 pt.

Структура доповіді

 1. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК (Times New Roman, 11 pt, ліворуч, відступ 0);
 2. З наступного рядка ініціали та прізвища авторів (набирати напівжирними літерами, кожного автора з нового рядка, Times New Roman, 14 pt, справа);
 3. Через пустий рядок – назва статті (ВЕЛИКИМИ напівжирними літерами, Times New Roman, 16 pt, по центру);
 4. Через пустий рядок вказуються назва установи (установ), де працюють автори. (Times New Roman, 11 pt, по центру, при необхідності, для зв’язування авторів і установ використовувати верхні індекси, якщо ж автори з однієї установи, то прив’язки робити не потрібно);
 5. Через пустий рядок – під назвою «Анотація» (напівжирним) з нового рядка (відступ першого рядка 0,5 см) подається анотація статті українською мовою (Times New Roman, 10 pt, курсив, по ширині сторінки);
 6. З нового рядка після назви «Ключові слова:» (відступ першого рядка 0,5 см, напівжирним) в тому ж рядку наводиться перелік ключових слів українською мовою. (Times New Roman, 10 pt, по ширині сторінки);
 7. Через пустий рядок – під назвою «Abstract» (напівжирним) з нового рядка (відступ першого рядка 0,5 см) подається анотація статті англійською мовою (Times New Roman, 10 pt, курсив, по ширині сторінки);
 8. З нового рядка після назви «Keywords:» (відступ першого рядка 0,5 см, напівжирним) в тому ж рядку наводиться перелік ключових слів англійською мовою (Times New Roman, 10 pt, по ширині сторінки);
 9. Далі через пустий рядок подається основний текст доповіді (Times New Roman, 11 pt, по ширині сторінки, з міжрядковим інтервалом «Одинарний», відступ першого рядка 0,5 см);
 10. За наявності підзаголовків використовується Times New Roman, 11 pt, по центру, напівжирним, без абзацу;
 11. Далі під назвою «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (Times New Roman, 11 pt, великими літерами, по центру), наводиться перелік літературних джерел оформлений, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006, у вигляді нумерованого загального списку (Times New Roman, 9 pt, по ширині сторінки, з міжрядковим інтервалом «Одинарний»), який складається за чергою посилань у тексті (не за абеткою). У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки (наприклад, [1, 2]). Посилання на ще неопубліковані праці не допускаються;
 12. Далі наводяться відомості про авторів доповіді (українською мовою): прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установ, місто, електронна адреса автора відповідального за доповідь (Times New Roman, 10 pt, зліва, відступ першого рядка 0,5 см).

Студенти вказують групу та назву факультету;

 1. Якщо науковий керівник не є автором статті, то в наступному рядку, починаючи зі слів «Науковий керівник:» подаються відомості про наукового керівника аналогічно пункту 12 (можна без електронної пошти);
 2. Далі англійською мовою навести всі відомості пунктів 12 (для студентів лише назву факультету) та 13.

Доповідь потрібно зберегти в форматі pdf.

Як подати доповідь на конференцію дивись у  інструкції автора (Завантажити/Переглянути PDF)

Подання матеріалів на конференцію.
Перший крок подання доповіді© ІРВЦ ВНТУ 2017–