Огляд

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів аспірантів та молодих науковців

МОЛОДЬ В НАУЦІ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

(МН-2020)

 

Україна, Вінниця, ВНТУ

 

22 жовтня  - 10 травня 2020 року

 

Головна сторінка сайту конференції

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn

Голова робочої групи: Грабко В. В., ректор ВНТУ.

Заступники голови робочої групи:

Васілевський О. Н., перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення;

Павлов С. В., проректор з наукової роботи;

Грушко О. В., директор інституту магістратури, аспірантури та докторантури;

Булига Ю. В., директор інституту інтеграції навчання з виробництвом.

Члени робочої групи:

  • декани факультетів та директор ІнЕБМД;
  • заступники деканів/директора факультетів/інституту ІнЕБМД з наукової роботи та міжнародного співробітництва;
  • Власюк А. І., доц. каф ІНВ,  директор ІРВЦ;
  • Могила С. Г., інженер 2-ї категорії ІРВЦ.

Молодіжна наукова конференція є однією з найважливіших форм висвітлення підсумків наукової роботи пов‘язаної з проведенням студентами та дисертантами наукових досліджень, підготовкою курсових проектів, дипломних бакалаврських та магістерських проектів і дисертацій. Крім того, наукова конференція являється ефективним засобом вияву обдарованої студентської та аспірантської молоді, реалізації набутих ними здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Саме на таких заходах під час наукових дискусій виробляється самостійність, оригінальність висловлювання, уміння обґрунтовувати, спростовувати хибні думки, відбувається опанування мистецтвом аргументованої полеміки. Водночас набувається професійний досвід, відбувається суспільне визнання в середовищі фахівців.

 

Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД) Вінницького національного технічного університету  (ВНТУ) створений у 1996 році спочатку як департамент координації магістерської підготовки на всіх факультетах на виконання проекту за програмою TEMPUS – TACIS (Швеція, Данія, Україна). У 1997 р. до нього були приєднано аспірантуру та докторан­туру, а пізніше – і спеціалізовані вчені ради.

    ІнМАД упроваджує методологію й технологію неперервної підготовки науковців від студентських років на старших курсах через магістратуру та аспірантуру до захисту докторських дисертацій.

   Аспірантуру у ВНТУ відкрито в 1976 р., докторантуру – у 1988 р. Першу спецраду відкрито у 1978 р. На сьогодні у ВНТУ діє 6 спецрад з 9 спеціаль-ностей. З дня отримання статусу університету 20 квітня 1994 р. співробітниками та аспірантами ВНТУ захищено 69 докторських і 524 кандидатські дисертації. Середня ефективність аспірантури за період 2007-2017 рр. становить 44%, з неї близько 80% – забезпечили випускники магістратури ІнМАД ВНТУ.

--------------------------

Організацією практичної підготовки студентів у ВНТУ займається створений у 1991 році Інститут інтеграції навчання з виробництвом (ІнІНВ). Основними напрямками діяльності інституту є:

 - проведення на першому-другому курсах навчальної практики та організація підготовки студентів з робітничих професій, які корелюються з майбутніми інженерними спеціальностями;

-створення студентських навчально-виробничих центрів;

-влаштування студентів на третьому курсі на підприємства, в організації та фірми різної форми власності для проходження виробничої практики;

-моніторинг ринку праці в регіонах України, вивчення потреб та вимог роботодавців різних секторів економіки та сільського господарства щодо практичних навичок і знань фахівця нової формації;

-координація проходження студентами на четвертому курсі науково-дослідного та конструкторсько-технологічного практикуму в НДІ та лабораторіях університету; 
-координація проведення переддипломної практики студентів у місцях їхнього ймовірного майбутнього працевлаштування.© ІРВЦ ВНТУ 2017–