КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2016

Розмір шрифта: 
Компетентнісна модель майбутнього вчителя інформатики
Анатолій Григорович Яровенко

Остання редакція: 2016-09-20

Анотація


В статті розглядаються питання проектування моделі випускника педагогічного університету з позицій компетентнісного підходу. Запропоновано до обговорення структуру професійних компетенцій майбутнього вчителя інформатики. 

Ключові слова


компетентність; компетентнісний підхід; компетентнісна модель; система; ієрархічна система; ідентифікація

Посилання


1. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mon.gov.ua/images/ files/10_2011/10_10/1478.

2. Компетентностный  подход  в  педагогическом  образовании / Под  ред.  В.А. Козырева  и  Н.Ф. Радионовой. – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 392 с.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи // Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

4. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток до Інструктивного листа МОН України від 31.07.2008 № 1/9-484 / За загальною редакцією В.Д. Шинкарука. – МОН України, 2008. – 68с.

5. Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 4. – С. 28 – 31.

6. Матеріали порталу Tuning Educational structures in Europe. [Електронний ресурс] / Режим доступу:  http://www.tuning.unideusto.org.

6. Tuning Educational structures in Europe. General brochure. [Електронний ресурс] / Режим доступу:  http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu.


Повний текст: PDF