КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2018

Розмір шрифта: 
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ МІЖПРЕДМЕТНИХ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ
І. А. Акуленко, О. М. Коломієць

Остання редакція: 2018-11-06

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти формування змісту міжпредметних курсів за вибором на засадах інтегрованого підходу, обґрунтовано напрями, види, рівні інтеграції у навчанні учнів,прокоментовано види зв’язків між елементами змісту, що загалом визначають зміст міжпредметних курсів за вибором у старшій профільній школі.

Ключові слова


зміст навчання, інтеграція, інтегрований підхід, міжпредметні курси за вибором, профільна школа

Посилання


 1. Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі [Електронний ресурс] / Наказ МОН України від 21 жовтня 2013 р. № 1456. – Режим доступу:  http://mon.gov.ua/content/Нормативно-правова%20база/1456.pdf. – Дата звернення 01.10.2017.
 2. Енциклопедія освіти / [гол. редактор В.Г. Кремень] / Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 3. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
 4. Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики : методичний посібник / О.І.Глобін. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 88 с.
 5. Прокофьєва М. Ю. Интеграцияпедагогическойподготовки будущих воспитателейдошкольныхучреждений и учителейначальныхклассов : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. Ю. Прокофьева. – Ялта, 2008. – 268 с.
 6. Крутій К. Інтеґрація в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про інтеґрацію? [Електронний ресурс] / К.Крутій. – Режим доступу: https://mail.ukr.net/attach/get/15073200133725681655/1/Стаття_проф.Крутій-К._Інтеграція.pdf. – Дата звернення 01.10.2017.
 7. Лазарева М.В. Интегрированное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях : дис….д-ра пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Мария Васильевна Лазарева ; Московский государственный університет культуры и искусств. – М.,  2010. – 479 с.
 8. Акуленко І. А. Моделювання студентами елементів технології інтегрованих уроків в умовах компетентнісно орієнтованої методичної підготовки / І. А. Акуленко // Дидактика математики / редкол.: О. І. Скафа (наук. ред.) та ін.; Донецький нац. ун-т ; Інститут педагогіки Акад. пед. наук України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2013. – Вип. 40. – С. 170–178.
 9. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.І.  Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с.
 10. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.ІІ.  Профільне навчання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.
 11. Безрукова В.С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике / В.С.Безрукова. – Екатеринбург, 1994. – С.15-33.
 12. Вашуленко О.П. Принципи добору змісту до навчального посібника для елективних курсів з математики у профільній школі [Електронний ресурс]  / О.П.Вашуленко. – Режим доступу:   http://chito.in.ua/principi-doboru-zmistu-do-navchalenogo-posibnika-dlya-elektivn.html. – Дата звернення 01.10.2017.
 13. Симонова М.Г. Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітарного профілю засобами елективних курсів [Рукопис] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : захищена 29.12.2016 / М. Г. Симонова ; наук. кер В.Г.Моторіна ; М-во освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 267 с.
 14. Новожилова Н. В. Курсы по выбору: отбор содержания и технологи проведения / Н. В. Новожилова, М. М. Фирсова // Школьные технологии. 2003. – №5. – С. 23-33.
 15. Орлов В. А. Типология элективных курсов и их роль в организации профильного обучения [Электронный ресурс] / В.А.Орлов // Интернет-журнал "Эйдос". 2003. – 16 апреля. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2003/0416.htm. – Дата звернення 01.10.2017.
 16. Шаран О. В. Методи та організаційні форми проведення курсів за вибором [Електронний ресурс] / О. В. Шаран // Перспективні розробки науки і техніки : міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2007 р.: тези  доп. –  Перемишль : Наука і освіта, 2007. – Т. 7. – С. 97-100. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23722.doc.htm.  – Дата звернення 01.10.2017.
 17. Шаран О. В. Курси за вибором як важливий компонент особистісно-орієнтованої системи навчання / О. В. Шаран // Особистісно-орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 6-7 грудня 2005 р. : тези доп. – Полтава, 2005. – С. 31-33.
 18. Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / Режим доступу :  http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf – Дата звернення 01.10.2017.
 19. Гончаренко С.У. Інтегроване навчання. За і проти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Освіта. – 1994. – № 15-16. – С.5.
 20. Ільченко В. Г. Інтегративний підхід в освіті / В. Г. Ільченко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 356.

Повний текст: PDF