КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2016

Розмір шрифта: 
Аксіологічний аспект ідентифікації української молоді в освітняному процесі
Ірина Іванівна Старовойтова

Остання редакція: 2016-09-23

Анотація


У пропонованому тексті йдеться про реформування національної освіти, про соціальні цінності як орієнтири в розвитку суспільства.

Ключові слова


освіта; цінності; сучасна молодь; ідентифікація; національна самосвідомість

Посилання


 1. Закон України  про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 2. Култаєва М.Д. Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах [Електронний ресурс] / М.Д.Култаєва // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Філософія. - 2014. - Вип. 42. - С.186-194.–Режим доступу:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2014_42_20
 3. Култаєва М.Д. Філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються: Г.С.Сковорода, Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко / М.Д.Култаєва // Новий колегіум, № 2(71). – 2013. – С. 15-20.
 4. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В.Г.Кремень.  - К.: Педагогічна думка. – 2008. – 424 с.
 5. Маслоу А.Г. Мотивация и личность / А.Г.Маслоу. — СПб.: Евразия, 1999. — 478 с.
 6. Малахов В.А. Цінність як категорія культури / В.А.Малахов // Філософська думка. - 2002. - № 5. - С. 76-85.
 7. Освітня програма 3С на ГогольFES T «Think talk: цінності, гроші, культура, освіта» . –К., 2016. – Режим доступу: [https://www.facebook.com/ConsciousCommunicationCommunity/?hc_ref=PAGES_TIMELINE].
 8. Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм / НАН України. Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; відп. ред. Малахов В.А.  – К. : Наук. думка, 2007. – 159 с.
 9. Риккерт Г. О системе цінностей / Г.Риккерт Науки о природе и науки о культуре. — М.: Республика, 1998. — (Мыслители XX века). — С.363-391.
 10. Ручка А.А. Соціальні норми і цінності / А.А.Ручка. - Київ, 2006.
 11. Ермолаев А., Левцун А., Денисенко С.,Украинский характер. Характерные социально-психологические особенности населения Украины. Аналитический доклад.  – К., Центр «София». - 2010. Режим доступу: Http://Dialogs.Org.Ua/__Files/20110616.Pdf
 12. Філософія освіти : навч. посібник / За заг. ред. В.Андрущенка, І.Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.

Повний текст: PDF