КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2016

Розмір шрифта: 
РОЛЬ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
Олена Володимирівна Гречановська

Остання редакція: 2016-09-22

Анотація


Розглянуто підходи різних науковців до сутності таких понять як «культура», «конфлікт», «конфліктологічна культура». Представлено стилі поведінки особистості під час конфліктних ситуацій та їх вплив на формування конфліктологічної культури, також подаються дослідження діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки за тестом Тамаса К. В дослідженні ми розглядаємо формування конфліктологічної культури як важливий елемент навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах, що є важливим аспектом у формуванні професійної діяльності.


Ключові слова


Ключові слова: конфлікт, культура, конфліктологічна культура, конфліктологічна культура фахівця, стилі поведінки, професійна діяльність, навчально-виховний процес.

Посилання


Література.

1.      Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина // СПб.: Издательство«Лань», 1999. – 448 с.

 

2.       Coser L.A. The Functions of Social Conflict. London: Free Press, 1956. P. 8.

 

3.      Конфликтология: учебник для студентов вызов, обучающихся по специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 543 с. 

 

4.       Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2007. – 360 с. С.38

 

5.      История и культурология : учебное пособие для студентов вузов / [Шишова Н. В., Акулич Т. В., Бойко М. И. и др.] ; под ред. Н. В. Шишовой. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Логос, 2000. – 456 с. : ил.

 

6.      Кравець М. С. Культурологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / Кравець М. С. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 320 с. ISBN 966-418-015-7

 

7.Шубин В.И. Культура. Техника. Образование : Учебное пособие для технических университетов / В. И. Шубин, Ф.Е. Пашков. – Днепропетровск, 1999. – 205 с.

 

8.Гуревич А. Я. Социальная история и историческая наука / А. Я. Гуревич // Вопр. филос. – 1990. – № 4. – С. 5–7

 

9.Бережнова Л. Н. Этнопедагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Бережнова Л. Н., Набок И. Л., Щеглов В. И. – М. : Издательский центр „Академия”, 2007. – 240 с.

 

10.  Иконникова С. Н. Культурология в системе гуманитарных наук: междисциплинарные взаимосвязи / С. Н. Иконникова // Гуманитарий. – 1995. – № 1. – С. 73–82.

 

11.  Самсонова Н.В. Конфликтологическая культура и технология ее формирования в системе вузовского образования: Монография. – Калининград: Изд-во КГУ, 2002. – 308 с.

 

12.  Щербакова О.И. Формирование и развитие понятия «конфликтологическая культура личности» в теории и практике современной конфликтологии / Щербакова О.И. // Проблем современного образования – 2010. -  №2, С. 78-83 www.pmedu.ru

 

13.  Підбуцька Н. Педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутнього інженера-машинобудівника: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.04. / Підбуцька Ніні Вікторівна – Вінниця, 2008 - 22с.


Повний текст: PDF