КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Анжеліка Олексіївна Азарова, Вікторія Дмитрівна Хомяк, Олена Анатолівна Стахова, Олександр Мирославович Хошаба

Остання редакція: 2019-05-07

Анотація


Вроботі розглядаються основи сучасної теорії та практики державного управління методами електронного урядування. Розглянута структура державного управління, методи електронного урядування, складові його інформаційно-технологічної інфраструктури, державна політика з розвитку електронного урядування, його технічні складові та їх призначення.


INFORMATION PROVIDING ELECTRONIC GOVERNANCE

Abstract

The work describes the "Electronic Governance" systematically examines the fundamentals of modern theory and practice of public administration by the methods of e-governance. The structure of public administration, methods of e-governance, the components of its information-technological infrastructure, state policy on the development of e-governance, its technical components and their purpose are considered.


Ключові слова


електро́нне урядува́ння, інформаційне забезпечення, державне управління; інформаційна безпека; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології.

Посилання


1. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні Кабінет Міністрів України: Розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 649-р. URL:
2. О. В. Карпенко, «Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні», автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. наук: спец. 25.00.02, «Механізми державного управління», 413 с., 2016. 3. Чубенко Л.М. Аналіз підходів до побудови інформаційного забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khnu.km.ua/root/kaf/ksm/Chubenko.doc. – Назва з екрана.
4. В. Лавріненко, «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади», Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, №1, с. 502- 507, 2003.
5. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної й індивідуальної роботи з дисципліни “Основи науково-дослідної роботи” для студентів напрямів підготовки 6.030601 – “Менеджмент” та 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою” / [уклад. : А. О. Азарова, В. В. Карпінець]. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 44 с.
6. Ткачук Л. М. Оцінка ефективності роботи консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності банків [Текст] / Л. М. Ткачук А.П.Ткачук // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «SCIENCE AND СIVILIZATION- 2017»,Volume 9 : Modern information technology . Agriculture . Mathematics . Construction and architecture . Sheffield. Science and education LTD - P.28- 30.
7. Азарова А. О. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. –№ 1(103). – С. 245–253.
8. Азарова А.О. Розроблення принципів побудови раціонального методу формалізації процесу оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / А.О. Азарова, О.В. Житкевич // Інноваційна економіка. - № (41). – 2013. – С. 93-96
9. Азарова А.О. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств як базовий важіль забезпечення інноваційного розвитку економіки / А.О. Азарова, О.В. Житкевич // Колективна монографія: Sosio economic problems of management Collevtive monograph: - Thorpe-Bowker® Melbourne, Australia, 2015. – C. 209-218.
10. Азарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 172 с.
11. Азарова А. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Фінанси України. – № 9. – 2004. – С. 52–57.
12. Азарова А. О. Розробка методики визначення компетентності експертів при побудові СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова, Л. В. Воронюк // Механізми регулювання економіки. – 2006. –№ 2. – С.133–138.
13. Ткачук Л. М. Організаційно-правові аспекти державного управління регіональним розвитком / Л. М. Ткачук, Т. К. Калугаряну // Ефективна економіка. – 2012. – № 12. – [Електронний ресурс]. – URL : http: //www.economy. nayka.com.ua 14. Небава М. І. Управління регіональним розвитком : Ел. навч. посібник / М. І. Небава, Л. М. Ткачук [Електронний ресурс]. – URL : https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/ 25nebava_upravlinnya_regionalnym_rozvytkom/ 15. Ткачук Л. М. Впровадження системи RAROC для оцінки ефективності консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності банків / Л. М. Ткачук , А. П. Ткачук, В. О. Романець // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Cutting-edge science-2017»,Volume 5 : Modern information technology . Agriculture . Mathematics. Construction and architecture . Sheffield. Science and education LTD - P.14-16.
16. Ткачук Л. М. Інформаційна безпека України / Л. М. Ткачук, К. В. Волчаста // Матеріали VIII науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави (Київ, 24 травня 2017 р.)» - Київ : Нац. Акад. СБУ, 2017 . - С. 138-140.
17. Фурик В. Г. Самофінансування підприємства:механізм реалізації в умовах відкритої та прихованої форм / В. Г. Фурик, Л. М. Ткачук, А. О. Гринь // Економіка і суспільство. – 2018. – №16. Режим доступу :http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-16.
18. Коваль Н.О.Саморегуляція соціальної політики в умовах безперервного розвитку економічної системи / Н. О. Коваль, Л. М. Ткачук // Економіка і суспільство. – 2018. – №19. Режим доступу :http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-19.


Повний текст: PDF