КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Микола Іванович Небава, Лі Янань

Остання редакція: 2019-03-07

Анотація


У статті здійснено аналіз концепції державно-приватного партнерства на основі визначень у
світовій практиці, яка трактується у двох аспектах: по-перше, як інструмент економічного й
соціального розвитку на міжнародних, національних, регіональних, місцевих рівнях; по-друге, як
конкретні проекти, реалізовані спільно державними органами й приватними компаніями на базі
об’єктів державної й муніципальної власності.


Ключові слова


державно-приватне партнерство, державний сектор, приватний сектор, міжнародні організації, глобалізація.

Посилання


1. DeBettignies, J.-E., Ross, T. W. TheEconomicsofPublic-PrivatePartnerships // Canadian
Public Policy – AnalysedePolitiques. – 2004. – Vol. XXX. № 2. – Р. 135-154.
2. Запатріна І. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та
проблеми його розвитку в Україні / І. Запатріна, Т. Лебеда // Економіст. – 2011. – № 3. – С.
52-58.
3. О системе государственно-частного партнерства в Великобритании [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in% 20
foring%20country/PPP_in_UK.pdf.
4. Варнавский В. Новые подходы к финансированию инфраструктуры в Великобритании /
В. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 9. – С. 67-74.
5. National Council for Public Private Partnerships [Electronic Resource]. — Mode of access:
http://www.ncppp.org/howpart/index.shtml#define. 6. The Canadian Council for Public-Private
Partnerships [Electronic Resource]. – Mode of access:www.pppcouncil.ca/ aboutPPP_
definition.asp.
6. О государственно-частном партнерстве во Франции [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.pppinrussia.ru_userfiles_upload_files_PPPinforingcountry_France_PPP.
7. Опыт реализации проектов ГЧП в Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/PPP_in_German.
pdf.
8. Петрова І.П. «Поняття державно-приватного партнерства: оцінка зарубіжних і
вітчизняних визначень» // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 3. – С. 88-99.
9. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI //
Відомості Верховної Ради України. – 2010.– № 40. – Ст. 524 (Зі змін. і допов.).
10. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы
становления. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.strana-oz.ru.
11. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія /
П.І. Шилепницький. Інститут рег. досліджень НАН України. – Чернівці, 2011. – 455 с.
12. Павлюк А.П. Державно-приватне партнерст- во як механізм активізації інвестиційної
діяльності в Україні / А.П. Павлюк, Д.В. Ляпін // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 3 (24). –
С. 38-45.
13. «Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and
Concessions» [Electronic Resource] / Commission of the European Communities. — Brussels,
30.4.2004. – Mode of access:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com /2004/com 2004_0327
en01.pdf.
14. Яшева Г.А. Теоретико-методологические основы и механизмы государственно-
частного партнерства в инновационном развитии экономики Беларуси / Г.А. Яшева //
Белорусский экономический журнал. – 2011. – № 3. – С. 4–19. – Режим доступа:
http://bem.bseu.by/rus/archive/3.11/3_2011_jasheva.pdf.
15. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и
перспективы России / Р.М. Нижегородцев [и др.]; под ред. Р.М. Нижегородцева, С.М.
Никитенко, Е.В. Гоосен. – Кемерово: ООО «Сибирская издательская группа», 2012. – 482 с.


Повний текст: PDF