КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Михайло Юрійович Дзюбко

Остання редакція: 2018-11-26

Анотація


В роботі розглянуто теоретичні аспекти ризик-менеджменту стратегічного розвитку. Узагальнено етапи розвитку ризик-менеджменту. Систематизовано підходи до ризик-менеджменту. Визначено складові ризик-менеджменту стратегічного розвитку.


Ключові слова


ризик-менеджмент; стратегічний розвиток; об’єкт;

Посилання


 1. Галіч М.Ю. Теоретичні засади ризику та ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / М.Ю. Галіч, А.М. Михайлов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 12 (232). – 252 с. – Режим доступу: http://n-visnik.oneu.edu.ua/files/archive/nv_12_(232)_2015.pdf
 2. Дзюбко М. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах / Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Вісник ОНУ ім.. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22. – Вип. 2 (55). – С. 99-103.
 3. Клименко С. М. Ризик-менеджмент в системі управління розвитком підприємства / Клименко С. М. // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – 2013. – №1. – С. 99-103.
 4. Герасименко О. М. Еволюція світового ризик‑менеджменту / Герасименко О. М. // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 12. – С. 26-31.
 5. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненкою – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
 6. Лук'янова В. В. Економічний ризик: Навч. Посібник / Лук'янова В.В., Головач Т.В. – К.:Академвидав, 2007.– 462 с.
 7. Гранатуров В. М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки : монографія / В. М. Гранатуров, І. В. Литовченко, С. К. Харічков ; за наук. ред. В. М. Гранатурова. — Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003. — 164 с.
 8. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навч. посіб. / І.Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
 9. 166AS/NZS Risk Management Standart4360:1999 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.riskmanagement.com.ua.
 10. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посібник / Л.І. Донець. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 312 с.
 11.  Мостенська Т.Л. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства / Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3(7). – С. 72-79.
 12. Джеджула В. В. Фінансовий аналіз та звітність : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.
 13. Дзюбко М. Ю.  Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі / Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М. Ю. // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №11. – С. 12-14.

Повний текст: PDF