КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК
Георгій Сергійович Ратушняк, Дмитро Анатолійович Шпіта

Остання редакція: 2019-11-22

Анотація


Наведено комплексні фактори  для  експерта проекту з оцінювання  технічного стану теплонасосної установки, що дає змогу отримати належні управлінські  рішення з врахуванням  кількісних  та якісних      збуджуючих факторів, які впливають на надійність та довговічність роботи теплонасосних установок. Це дозволяє використовувати експертно-лінгвістичну інформацію для прогнозування технічного стану теплонасосної установки в залежності від факторів, що її обумовлюють.

Ключові слова


теплонасосна установка; прогнозований технічний стан; умови експлуатації; фактори впливу

Посилання


Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії України / НАН України, Інститут відновлюваної енергетики, Держ. ком. України з енергозбереження –К., 2005.– 45 с.

 

Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України. [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://eco.com.ua/content/analiz-suchasnogo-stanu-alternativnoi-energetiki-ta-rekomendatsii-po-ekologizatsii-palivno-e

 

Рудометкин Ф.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. / Ф. И. Рудометкин, Г. В. Недельский – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 376 с.

 

Холодильні установки: підручник – 6 - е вид., перероблене i доповнене / І. Г. Чумак, В. П. Чепурненко, С. Ю. Лар'яновський та ін.; за ред. І.Г.Чумака. – Одеса: Пальмира, 2006.-552 с.

 

Теплові насоси. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tteh.com.ua/pub.php?id=15&lang=ukr.

 

Навчальний посібник. Низькопотенційна енергетика. А.О.Редько, М.К. Безродний, М.В. Загорученко,      О.Ф. Редько, Г.С. Ратушняк, М.Г.Хмельнюк. Харків 2016.

 

Мальований М. С. Світовий досвід, переваги та недоліки застосування теплових насосів у теплоенергетиці України / М. С. Мальований, О. Ю. Берлінг // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 3 – С. 89–94.

 

Адаменко О. М. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії. Монографія./ О.М. Адаменко, В. А. Височанський , В. М. Льотко – Івано-Франківськ:ІМЕ, 2001. – 432с.

 

Васильев Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли: монографія / Г. П. Васильев. – М: Издательский дом «Граница», 2006. –176 с., ил. С. 62 – 66.

 

Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Москомархитектура. ГУП "НИАЦ", 2001

 

Амерханов Р. А. Гетротермальная энергия в системах теплоснабжения / Р. А. Амерханов // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С.30-34.

 

Ратушняк Г. С. Моделювання надійності систем теплопостачання на основі лінгвістичної інформації. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Ратушняк Г. С., Левицький О., Ратушняк О.Г. Вінниця, УНІВЕРСУМ. - 2004. - С. 179-192.

 

Ратушняк Г.С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання: навч. посіб./ Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула , К. В. Анохіна – Вінниця: ВНТУ, 2010.

 

Безродний М. К.  Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". -2012.-№1.-С.7.

 

Вісник машинобудування та транспорту «Аналіз факторів оцінки надійності теплового насоса» Ратушняк Г.С., Шпіта Д.А. Вінниця 2018 р.


Повний текст: PDF