КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Наукові проблеми державотворення України (2017)

Розмір шрифта: 
До питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес технічних ВНЗ
Олена Гречановська

Остання редакція: 2017-11-05

Анотація


Анотація. Розглядаються поняття інновацій в педагогіці та деякі проблеми впровадження інноваційних технологій в навчальний процес технічних вищих навчальних закладів. Наведено результати анкетування магістрів, як вони бачать викладачів під час викладання дисциплін (за  класифікацією моделей спілкування В. Кан-Каліка та І. Юсупова).


On the issue of introducing innovative technologies into the educational process of technical universities

Abstract. The concept of innovations in pedagogy and some problems of introduction of innovative technologies in the educational process of technical higher educational institutions are considered. The results of the questionnaires of masters, as they see teachers during the teaching of disciplines (on the classification of communication models V. Kan-Kalik and I. Yusupov) are presented.

Ключові слова: інновація; інноваційне навчання; інноваційні технології; моделі спілкування. 

Keywords: innovation; innovation training; innovative technologies; models of communication.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. — К.: Наук, думка, 2000. — 680 с
  2.  Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: [Учеб. пос.] / Загвязинский В. И. – М.: Изд. центр «Академия», 2001.– 192 с.
  3.  Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
  4.  Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализзарубежногоопыта / М. В. Кларин. – М.: Наука, 1997. – 223 с.
  5.  Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: [монография] / Л.М. Ващенко. − К.: Видавниче об’єднання «Тираж», 2005. − 380 с.

Повний текст: PDF