КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2019)

Розмір шрифта: 
ГЕТЕРОЯДЕРНІ (КУПРУМ, ЛАНТАНОЇД)ВМІСНІ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТИ ЯК ВИХІДНІ РЕЧОВИНИ ДЛЯ СИНТЕЗУ НАНОМАТЕРІАЛІВ
Марія Василівна Євсєєва, Тетяна Іванівна Панченко

Остання редакція: 2019-02-21

Анотація


Синтезовано гетероядерні (купрум, лантаноїд)вмісні ацетилацетонати загальної формули CuLn(AA)5·nH2O (Ln(III) = La, Nd, Sm, Gd; НАА = Н3С–С(О)–СН2–С(О)–СН3); n = 1-4). Методом рентгенофазового аналізу встановлено, що продуктами їх піролізу є подвійні оксиди Ln2CuО4  (Ln = Lа, Nd, Sm, Gd)  структури перовскіту

 

HETERONUCLEAR (COPPER, LANTHANIDE)-CONTAINING ACETYLACETONATES AS INITIAL SUBSTANCES FOR THE SYNTHESIS OF NANOMATERIALS

Abstracts

The synthesis of heteronuclear compounds (copper, lanthanide)-containing acetylacetonates of the general formula CuLn(AA)5·nH2O (Ln(III) = La, Nd, Sm, Gd; НАА = Н3С–С(О)–СН2–С(О)–СН3); n = 1–4). The method of
X-ray diffraction analysis showed that the products of their pyrolysis are the double oxides Ln2CuО4  (Ln = Lа, Nd, Sm, Gd)  of the perovskite structure.


Ключові слова


гетероядерні комплексні сполуки, купрум, лантаноїд, ацетилацетон, подвійні оксиди, структура перовскіту, наноматеріали; heteronuclear complex compounds, copper, lanthanide, acetylacetone, double oxides, perovskite structure, nanomaterials

Посилання


1. Лазарев В. Б. Электропроводность окисных систем и пленочных структур / В. Б. Лазарев, В. Г. Красов, И. С. Шаплыгин. – М.: Наука. – 1978. – 168 с.

2. Yao Y.-F.Y. The oxidation of hidrocarbons and CO over metal oxides. IV. Perovskite-type oxides // J. Catalysis. – 1975. – V. 36, № 3. – P. 226-275.

3. Редкоземельные полупроводники / Под. ред. В. П. Жузе, И. А. Смирнова. Л.: Наука. – 1977. – 200 с.

4. Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук купруму(ІІ), ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) і лужноземельних елементів з N, N'-біс(саліциліден)семикарбазидом / [А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, Т. І. Панченко, О. А. Гордієнко] // Укр. хім. журн. – 2013. – Т. 79, № 2. – С. 74-79.

5. Toward a General Strategy for the Synthesis of Heterobimetallic Coordination Complexes for Use as Precursors to Metal Oxide Materials:  Synthesis, Characterization, and Thermal Decomposition of Bi2(Hsal)6·M(Acac)3 (M = Al, Co, V, Fe, Cr) / [J. H. Thurston, D. Trahan, T. Ould-Ely, K. H. Whitmire] // Inorg. Chem. – 2004. – Т. 43, №10 . – Р. 3299–3505.

6. Гетероядерные комплексные соединения железа(ІІІ) и неодима(ІІІ) с оксикислотами как исходные вещества для синтеза наноматериалов / [И. В. Шабанова, Т. П. Стороженко, В. И. Зеленов и др.] // Экологический вестник научных центров ЧЭС. – 2004. – №3. – С. 91–94. 

7. Гетероядерные медь-, никель- или кобальтсодержащие ацетилацетонаты лантана как исходные вещества для получения двойных оксидов структуры перовскита / [Н. М. Самусь, М. В. Гандзий, В. И. Цапков и др.] // Коорд. химия. – 1991. – Т. 17, № 2. – С. 183-187.

8. Гетерометаллические (лантаноид или иттрий, р- или d-элемент)содержащие N,N'-этилен-бис-салицилидениминаты / [Н. М. Самусь, И. В. Хорошун, И. В. Синица, М. В. Гандзий] // Коорд. химия. – 1993. – Т. 19, № 9. – С. 729-732.

9. Самусь Н. М. Гетероядерные µ-метоксо(медь-, иттрий) или лантоноид ацетилацетонаты / Н. М Самусь, М. В. Гандзий, В. И. Цапков // Журнал общей химии. – 1992. – Т. 62, В. 3 – С.510-515.

10. Многоядерные гетерометаллические (Y или Ln, Ba, Cu) содержащие ацетилацетонаты как исходные вещества для получения ВТСП – оксидов LnBa2Cu3О7-6 / [И. В. Хорошун, Н. М. Самусь, М. В. Гандзий и др.] // Коорд. химия.– 1993. – Т.19, №7. – С. 548-552.

11. Синтез складних оксидів з гетероядерних β-дикетонатних комплексів 3d-4f-металів / [Л. І. Слюсарчук, Л. І. Железнова., Т. В. Павленко, С. В. Счастлівцев] // Тези доповіді на ХХ Українській конференції з неорганічної хімії. – Дніпро, 2018. – С.74.

12. Метансульфонати як перспективні органічні сполуки для одержання функціональних оксидних порошкових наноматеріалів [В. Г. Верещак, К. О. Сорочкіна, Д. В. Валєєв] // Тези доповіді на ХХ Українській конференції з неорганічної хімії. – м. Дніпро, 2018. – С.111.

13.  Шаплыгин И. С. Получение и свойства соединений Ln2CuО4  (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) и некоторых их твердых растворов / И. С. Шаплыгин, Б. Г. Кахан, В. Б. Лазарев // Журнал норган. химии. – 1979. – Т. 24, №. 6 – С. 1478-1484.

Повний текст: PDF