КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Анастасія Юріївна Мандебура, Віталій Анатолійович Іщенко

Остання редакція: 2018-03-14

Анотація


Проблемою сучасного землеробства є збереження і відтворення родючості орних земель. За даними Держкомстату України в минулому році внесення гною скоротилося до 0,7 тонн на гектар сівозмінної площі по Україні. У зв’язку з цим виникає потреба у використанні інших органічних добрив, які були б не менш ефективними за гній та не вимагали значних матеріально-технічних витрат. Показники гумусного стану є інтегральними показниками рівня ґрунтової родючості за вмістом гумусу, його відтворення. балансом, саморегуляцією ми можемо судити про рівень потенційної ґрунтової родючості.


Annotation

The problem of modern agriculture is the preservation and reproduction of the fertility of arable land. According to the State Statistics Committee of Ukraine, last year, manure was reduced to 0.7 tons per hectare of crop rotation in Ukraine. In this connection, there is a need to use other organic fertilizers that would be no less effective in manure and did not require significant material and technical costs. Indicators of the humus state are integral indicators of the level of soil fertility on the content of humus, its reproduction. balance, self-regulation, we can judge the level of potential soil fertility.


Ключові слова


ґрунт, гумус, родючість ґрунту, сидерати баланс гумусу, органічне землеробство

Посилання


1.   Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті / О. О. Бацула, Є. А. Головачов, Р. Г. Дерев’янко та ін.– К.: Урожай, 1987.– 128 с.

2.   Носко Б.С. Еволюція родючості ґрунтів в сучасних умовах // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків, 1998. – Ч. 1. – с. 5-8.

3.   Агроекологічні основи високоефективного вирощування польових культур у сівозмінах біологічного землеробства: Рекомендації /за ред. І. А. Шувара - Львів:  Українські технології, 2003. – 36 с.

4.   Шикула М.К., Ігнатенко О.Ф. та ін. Охорона ґрунтів // Знання. – К., 2004. – с. 132-165, 308-374.

5.   Тараріко О. Г. Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства         // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 10. – с. 5–9.

6.   Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області / Антонець С.С., Антонець А.С., Писаренко В.М. [та ін.] – Полтава, 2010. – 198 с.


Повний текст: PDF