КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)

Розмір шрифта: 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
В'ячеслав Ігоревич Дацюк, Георгій Сергійович Ратушняк

Остання редакція: 2019-12-02

Анотація


       Анотація

      Наведено ряд факторів впливу на надійність систем газопостачання житлових будинків, вказано негативні наслідки до яких призводить їх дія.

 

       Abstract

 А number of factors affecting the reliability of residential gas supply systems are given, and the negative consequences that their effect cause.

    

 


Ключові слова


надійність, система газопостачання, газопровід, зварний шов, стик, напруження, деформації;reliability, gas supply system, gas pipeline, weld, joint, stress, deformation

Посилання


1. Охримюк Б. Газопостачання населених пунктів: Навчальний посібник / Б.Охримюк, Т.Манцнєва – Рівне: НУВГП, 2012. – 242с.: Іл. 27.

2.ДСТУ ГОСТ ИСО 161-1:2005. Труби із термопластів для транспортування рідких та газоподібних середовищ. Номінальні зовнішні діаметри та номінальні тиски – 2005. – 12 с.

3. Семчук Я. М. Причини відмов систем газопостачання  / Я. М. Семчук, О. С. Балан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/5197/1/5769p.pdf

4. Ратушняк Г. С. Управління змістом проектів із забезпечення надійності  зовнішніх газорозподільних мереж : монографія / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська. – Вінниця, 2014. – 130 с.

5. Багдасаров В. А. Аварийная служба городского газового хазяйства / В. А.Багдасаров. – Л.: Недра, 1975. – 407 с.   

6. Сідак В. С. Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання: Навч. посібник / В.С. Сідак – Харків: ХНАМГ, 2005. – 227 с.

7. Сідак В.С. Курс лекцій з дисципліни «Спецкурс з газопостачання» (для студентів 2-5 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти з напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція» / В. С. Сідак, О. М. Слатова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 224 с.


Повний текст: PDF