КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
Анатолій Володимирович Слободянюк, Діана Олександрівна Гладка

Остання редакція: 2016-11-15

Анотація


У даній статті розглянуто розвиток нового явища у житті українського населення – електронна демократія, метою якої є залучення українського суспільства до активної участі у політичній діяльності країни і яка здійснюється за допомогою залучення комунікаційно-інформаційної технології та інфраструктури. Аналіз джерел електронної демократії, поняття та сутність. Визначаються перспективні можливості ефективного впровадження і розвиток е-демократії у нашій країні.

 

 

POSSIBILITY OF REALIZATION OF POSITIVE POTENTIAL OF ELECTRONIC DEMOCRACY IN UKRAINE

Abstract: This article describes the development of a new phenomenon in the life of Ukrainian population - e-democracy, which aims to attract Ukrainian society to actively participate in political activities of the country and carried out by involving communications and information technology and infrastructure. Analysis of the sources of e-democracy concept and essence. Identify promising opportunities for effective development and implementation of e-democracy in our country.


Ключові слова


інтернет ресурс; е-демократія; українське суспільство; online resource; e-democracy; the Ukrainian society

Посилання


1. Слободянюк А. В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі [Текст] : автореф. дис. ... кандидата соціологічних наук : 22.00.01 / Анатолій Володимирович Слободянюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 12 с.

 

2. Слободянюк А. В. Соціальні норми та цінності як невід'ємні характеристики категорії влади [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". - Вип. 9. - Київ, 2000. - С. 5-7.

 

3. http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/poll/popup_poll_result.

 

4.Марков Б.В. Демократия и Интернет // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: Материалы Всероссийской объединенной конференции / Б.С. Марков. – СПб., 2000. – 292 с.

 

5. Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy) (Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers’ Deputies). [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Ради Європи // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp;

 

6. Маліс О.В. Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб’ектів політичного процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 Політичні інститути та процеси / А.В. Маліс. – К., 2009.

 

7. Проект доповіді Кабінету Міністрів України Верховній Раді України про стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2009 рік [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Державного комітету інформатизації України. – Режим доступу: http://www.dki.gov.ua


  

Повний текст: PDF