КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
Євген Геннадійович Крекотень

Остання редакція: 2016-11-10

Анотація


У даній роботі розглянуто сутність і зміст понять «електронна демократія» та «електронне урядування». Також окреслено проблеми і небезпеки запровадження системи е-урядування як способу організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж.


 

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF ELECTRONIC DEMOCRACY IN UKRAINE

   Abstract: In this paper, the nature and content of the concepts of "electronic democracy" and " electronic governance". Also identified are the problems and dangers of the introduction of e-governance as a way of organizing state authority, with local information networks.


Ключові слова


інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; електронна демократія; державне управління; електронне урядування; захист інформації;information society; information and communication technologies; electronic democracy

Посилання


      1. Архипова Є. О. Електронне урядування як форма організації державного управління [Електронний ресурс] / Є. О. Архипова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 5. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855 (дата звернення 05.11.16). – Назва з екрана.

 

      2. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Чинний від 13.12.2010. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 (дата звернення 05.11.16). – Назва з екрана.

 

      3. Бабаєв В. М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 127 с.

 

      4. Колесніченко І. М. Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект [Електронний ресурс] /     І. М. Колесніченко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – С. 52–57. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_9 (дата звернення 05.11.16). – Назва з екрана.

 

      5. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. / С. В. Дзюба, І. Б. Жиляєв, С. К. Полумієнко, І. А. Рубан, А. І. Семенченко. За ред. А. І. Семенченка. – Київ, 2012. – 264 с.

 

      6. Дубов Д. В. Основи електронного урядування: навч. посіб. / Д. В. Дубов,  С. В. Дубова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

Повний текст: PDF