КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020)

Розмір шрифта: 
ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Ірина Юріївна Єпіфанова, В'ячеслав Васильович Джеджула

Остання редакція: 2020-02-12

Анотація


Досліджено венчурний капітал як джерело фінансування вітчизняних підприємств. Проаналізовано динаміку венчурного капіталу в Україні. Визначено перспективи розвитку венчурного фінансування.

 

VENTURE CAPITAL AS A SOURCE OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Abstract

Venture capital as a source of financing of domestic enterprises is investigated. The dynamics of venture capital in Ukraine is analyzed. The prospects for the development of venture financing have been determined.


Ключові слова


венчур; венчурне фінансування; венчурний капітал; venture; venture financing; venture capital

Посилання


 1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації:монографія/Л. Л. Антонюк,А. М. Поручник, В. С.Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
 2. Коюда П. М. Ефективність інноваційної діяльності підприємств: теорія та практика : монографія / П. М. Коюда, І. А. Шейко. – Х. :ХНУРЕ, 2013. – 337 с.
 3. European private equity & venture capital association [Electronic resource]. – Available from: http://www.evca.com.
 4. Фаборцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фаборцци. – М. : ИНФРА-М., 2000. – 932 с.
 5. Silwer A. D. Venture capital. The Complete Guide for Investors / A. D. Silwer. – New York: John Wiley and Sons, 1985. – 259 р.
 6. Єпіфанова І. Ю. управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення : монографія / І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 384 с.
 7. Поляк М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / М. М. Поляк // Держава та регіони. – 2013. – № 5. – С. 113–116.
 8. Venture Pulse: Global Analysis of Venture Funding. KPMG International. [Electronic resource]. – The mode of access: https://home.kpmg.com/xx/ en/home/insights.html.
 9. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 16.07. 2015 р. №629-VIII із змінами від 06.01.2018, підстава - 2210-VIII. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17?find=1&text=%E2%E5%ED% F7%F3%F0%ED.
 10. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua.
 11. Щорічний огляд українського інвестиційного ринку – Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://inventure.com.ua/tools/library/ukrainian-venture-capital-and-private- equity-overview-2018.

Повний текст: PDF