КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (2017)

Розмір шрифта: 
АСПЕКТИ КРИТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІМОРФІЗМУ В ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОМУ ПРОГРАМУВАННІ
Олександр Черняк

Остання редакція: 2017-03-14

Анотація


Запропоновано аспекти подання інформації про поліморфізм в ООП на основі критичного підходу, який полягає у визначенні причин вибору даної парадигми, її переваг і недоліків, аналізу проблем на цьому напрямку, розкриття механізмів поліморфізму та аналізу їх ефективності.


The aspects of critical approach on polymorphism teaching in OOP


 

Abstract

The aspects of polymorphism teaching in OOP based on critical approach which consist in defining reasons of choosing it paradigm, his advantages and lacks, analyzing problems in this way, explaining mechanisms of polymorphism and  analyzing their efficiency  are suggested.


Ключові слова


об’єктно-орієнтоване програмування; методологія викладання; поліморфізм; object-oriented programming; teaching methodology; polymorphism

Посилання


Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание / Б. Страуструп : Пер. с англ.– М.: Издательство Бином, 2011 – 1136 с.


Эккель Б. Философия С++. Практическое программирование / Б. Эккель, Ч.  Эллисон : Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2004. – 608 с.

 

Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня /  Т. А. Павловская –  СПб. : Питер, 2002. – 464 с.

 

Азаров О. Д. Прикладне програмування : навч. посібник / О. Д. Азаров, О. І. Черняк, Л. А. Савицька – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 131 с.

 

Троэлсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5, 6-е изд. / Э. Троэлсен : Пер. с англ. – М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2013. – 1312 с.


Дейтел Х. М. Технология программирования на Java 2 /  Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри : Пер. с англ. – М.: ООО "Бином-Пресс", 2003 – 560 с.


Повний текст: PDF