КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2020)

Розмір шрифта: 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ РЕАГЕНТНОЇ ПЕРЕРОБКИ СІРКОВУГЛЕЦЮ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ СИРОГО БЕНЗОЛУ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТЕХНІЦІ
Тарас Сергійович Тітов, Вероніка Русланівна Новосельцева

Остання редакція: 2020-03-02

Анотація


В роботі розглянуто технологічні особливості виділення головної фракції сирого бензолу на сучасних коксохімічних виробництвах, проведено огляд наявних методів переробки головної фракції та утилізації сірковуглецю, запропоновано реагентний метод вилучення сірковуглецю з утворенням солей N,N-
діалкілдитіокарбамінових кислот та їхнє подальше перспективне практичне використання.

 

Use of the products of reagent processing of carbon disulfide of head fraction of crude benzene of coke productions in industry and techniques

Abstract

In this paper the technological features of the extraction of head fraction of crude benzene in modern coke productions has been considered and has been made a review of the existing methods of the processing of head fraction and utilization of carbon disulfide. Reagent method of the extraction of carbon disulfide with the formation of N,N-dialkyldithiocarbamates has been suggested as well as their further possible practical application.


Ключові слова


коксохімічне виробництво, головна фракція сирого бензолу, утилізація, сірковуглець, дитіокарбамати, присадки; coke production, head fraction of crude benzene, utilization, carbon disulfide, dithiocarbamates, additives

Посилання


1. Лейбович Р. Е. Технология коксохимического производства / Р. Е. Лейбович, Е. И. Яковлева, А. Б. Филатов. – М. :
Металлургия, 1982. – 360 с.

2. Крутько И. Г. Извлечение сероуглерода из головной фракции сырого бензола раствором аммиака. Состав и свойства
органической и водной фаз / И. Г. Крутько, А. В. Кипря, А. С. Комаров // Наукові праці Донецького національного
технічного університету. – 2011. – Вип. 17. – С. 167–171.

3. Пат. 43463 Україна, МПК (2009) C01B 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від
сірковуглецю / А. П. Ранський, В. В. Лук'яненко, А. В. Лук'яненко, В. М. Боднарчук; заявник та патентовласник А. П.
Ранський, В. В. Лук'яненко, А. В. Лук'яненко, В. М. Боднарчук. – № u200811294; заявл. 18.09.2008; опубл. 25.08.2009, Бюл
№ 16/2009.

4. Пат. 43462 Україна, МПК (2009) C01B 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від
сірковуглецю / А. П. Ранський, В. В. Лук'яненко, А. В. Лук'яненко, В. М. Боднарчук; заявник та патентовласник А. П.
Ранський, В. В. Лук'яненко, А. В. Лук'яненко, В. М. Боднарчук. – № u200811292; заявл. 18.09.2008; опубл. 25.08.2009, Бюл
№ 16/2009.

5. Присадки к смазочным маслам. Труды ИХП АН АзССР. – Баку : Изд. АН АзССР, 1967. – Вып. 1. –
298 с.

6. Пат. 3399041 США. Stabilization of hydrocarbon lubricating oils, greases and fuels / Leo J. McCabe. – № 522044 ; заявл.
21.01.66 ; опубл. 27.08.68.

7. Бырько В. М. Дитиокарбаматы / В. М. Бырько. – М. : Химия, 1984. – 342 с.


Повний текст: PDF