КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017)

Розмір шрифта: 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП
Наталія Михайлівна Кравець

Остання редакція: 2017-03-28

Анотація


Анотація: В статті проведено дослідження стану поводження з люмінесцентними лампами та їх впливу на навколишнє середовище, здоров'я людей. Охарактеризовано використання та утилізація з ртутьвмісних відходів, та описано особливості їх переробки. Робота присвячена вирішенню актуального питання мінімізації впливу люмінесцентних ламп на довкілля та населення України і всього світу.

 

ENVIRONMENTAL SAFETY APPLICATION fluorescent lamps

 

Abstract: The article study of the treatment of fluorescent lamps and their impact on the environment and health. The characteristic use and disposal of mercury-containing waste and described the features of their products. The work is dedicated to solving urgent issues to minimize the impact of fluorescent lamps on the environment and population in Ukraine and the world


Ключові слова


Ключові слова: люмінесцентні лампи, ртуть, вплив на довкілля, утилізація, демеркуризація, знешкодження; Keywords: fluorescent lamps, mercury, environmental impact, recycling, Decontamination, disposal.

Посилання


1. В. Ц. Жидецький. Основи охорони праці. Навчальний посібник / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. − Львів: Афіша, 2000. − 348 с.

2. Стеблюк М. І. Цивільна оборона. Підручник / Стеблюк М. І − К.: Знання, 2004. − 490 с.

3. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору: Постанова КМУ вiд 01.03.1999 № 303// Офіційний вісник України. − 1999 р. − № 9. − Ст. 89.

4. Офіційний сайт заготівельно-виробничого приватного підприємства «Регіон-2001». – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://region-2001.com.ua/services/utilizatsiya/utilizatsiyartutnikh-lamp-lyuminestsentnikh

5. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору: Постанова КМУ вiд 01.03.1999 № 303// Офіційний вісник України. − 1999 р. − № 9. − Ст. 89.

6. Величко О. М. Контроль забруднення довкілля: Навчальний посібник / О. М. Величко, Д. В. Зеркалов. – К.: Основа, 2002. – 426 с


Повний текст: PDF