КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)

Розмір шрифта: 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Ірина Володимирівна Хом'юк, Віра Андріївна Петрук, Віктор Вікторович Хом'юк

Остання редакція: 2018-05-31

Анотація


У статті розглянуто використання математичних методів в педагогічних дослідженнях, а саме  теорії перевірки гіпотез відносно числових характеристик (статистичної середньої та дисперсії), які вказують на суттєвість відмінностей між досліджуваними параметрами Приведено для прикладу статистичну обробку даних однієї із складових базового рівня професійної мобільності майбутніх фахівців машинобудівної галузі у процесі вивчення фундаментальних дисциплін.

The article discusses the use of mathematical methods in pedagogical research, namely, the theory of testing hypotheses with respect to numerical characteristics (statistical average and dispersion), which indicate the significance of differences between the investigated parameters. For example, statistical processing of one of the components of the basic level of professional mobility of future specialists in the machine-building industry is given. in the process of studying fundamental disciplines.

Ключові слова


математичні методи; числові характеристики; досліджувані параметри;mathematical methods; numerical characteristics; investigated parameters.

Посилання


1. Венецкий И. Г. Основные математическо-статистические понятия и формулы в экономическом анализе / И. Г. Венецкий, В. И. Венецкая.  – М. : Статистика. – 1974. – 277 с.

2. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике   и  психологии / Дж. Гласс, Дж. Стенли.  – М. : Прогресс, 1976. – 490 с.

3. Петрук В. А. Ймовірнісно-статистичні моделі та статистична оцінка рішень / В. А.  Петрук,  Г. Г. Кашканова // Навч. посіб. –  Вінниця: ВДТУ, 2000. – 147 с.

4. Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень / О. П. Рудницька. – К. : Експрес, 1998 – 143 с.

5. Хом’юк І.В. Використання методів математичної статистики в педагогічних дослідженнях / І.В.Хом’юк // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 14. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013. – С. 250–257.


Повний текст: PDF