КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019)

Розмір шрифта: 
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ Й ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Микола Борисович Гилун, Юлія Андріївна Шуллє

Остання редакція: 2019-03-05

Анотація


Розглянуті основні напрямки рішення задач економії енергетичних ресурсів поряд із створенням енергозберігаючих технологій і устаткування. До них відноситься вдосконалення контролю й обліку витрат енергоносіїв на промислових підприємствах. Від ефективності контролю залежить якість оперативного керування енергоспоживанням, можливість одержання об’єктивних даних для розрахунків, зв’язаних з упорядкуванням енергобалансів, нормуванням витрат енергоресурсів. За результатами роботи зроблено висновки, щодо актуальності розглянутого питання.IMPROVEMENT OF CONTROL AND ACCOUNTING OF ENERGY EXPENDITURE ON INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract

The main directions of solving the problems of energy resources saving along with the creation of energy saving technologies and equipment are considered. These include improving the control and accounting of energy costs for industrial enterprises. The quality of operational management of power consumption, the possibility of obtaining objective data for calculations related to the ordering of energy balances, and the rationing of energy costs depend on the effectiveness of control. The results of work make conclusions regarding the relevance of the issue under consideration.Ключові слова


енергозбереження; контроль енергоносіїв; облік витрати енергоносіїв; нормування енерговитрат; energy saving; energy efficiency; energy balances; energy efficiency rationing

Посилання


1. ДСТУ 4472:2005 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=59375

 

2. Комплексное проектирование объектов электроснабжения, электросилового оборудования, автоматизированных систем управления, решение проблем энергосбережения и качества напряжения на предприятиях. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://электроснабжение.com.ua/promelektro.html

 


Повний текст: PDF