КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ РЕАГЕНТІВ НА СИНТЕЗ ДІАЛКІЛДИТІОКАРБАМАТІВ МЕТАЛІВ
Тарас Тітов

Остання редакція: 2018-02-28

Анотація


На прикладі діетилдитіокарбамату натрію досліджено вплив співвідношення та порядку взаємодії реагентів на синтез діалкілдитіо­карбаматів металів. Найкращі результати (максимальний вихід та мінімальний вміст домішок) були отримані при одночасному введенні аміну та лугу до сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва

 

The influence of the ratio and interaction order of reagents on the synthesis of dialkyldithiocarbamates of metals

Abstract

The influence of the ratio and interaction order of reagents on the synthesis of dialkyldithiocarbamates of metals was investigated on the example of sodium diethyldithiocarbamate. The best results (maximum yield and minimum content of impurities) were obtained with simultaneous introduction of amine and alkali to carbon disulfide of the head fraction of crude benzene of coke production


Ключові слова


сірковуглець, головна фракція, сирий бензол, діалкілдитіокарбамати, тритіокарбонати, тіосечовини; carbon disulfide, head fraction, crude benzene, dialkyldithiocarbamates, trithiocarbonates, thioureas

Посилання


1. Тітов Тарас Сергійович. Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції : дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Тітов Тарас Сергійович. – К., 2016. – 191 с.

2. Горбунов Б. Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов / Б. Н. Горбунов, Я. А. Гурвич, И. П. Маслова. – М. : Химия, 1981. – 368 с.

3. Мозолис В. В. Синтез N-замещенных тиомочевин / В. В. Мозолис, С. П. Йокубайтите // Успехи химии. – 1973. – Т. XLII, Вып. 7. – С. 1310–1324.

4. Тітов Т. С. Реакція взаємодії сірковуглецю з первинними та вторинними амінами / Т. С. Тітов, Н. В. Педешко, А. П. Ранський // Хімічні проблеми сьогодення: V Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих вчених : тези допов. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – С. 157.

5. Бырько В. М. Дитиокарбаматы / В. М. Бырько. – М. : Химия, 1984. – 342 с.

6. Химические добавки к полимерам. Справочник / Под ред. И. П. Масловой. – М. : Химия, 1981. – 264 с.


Повний текст: PDF